Architektúra

Za viac ako dvanásť rokov práce, sme si vďaka spolupráci s klientmi dokázali vytvoriť zrelý a nadčasový názor na architektúru rodinných domov. Naša architektúra je súborom projektov typových a projektov individuálnych.

Architektúra

PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV

Projekty domov APEX A sú vhodné pre ľudí, ktorí majú radi architektúru trochu inak. Pre mladé rodiny, ktoré túžia po väčšom obytnom priestore a pohodlí pre život ich detí. Pre ľudí, ktorí chcú odísť z veľkého a neekologického domu a zameniť ho za dom s využitím progresívnych zdrojov energie. V neposlednom rade pre ľudí, ktorí túžia po jedinečnom dome šitom len podľa ich snov a očakávaní.

Klientom radi hovoríme, že majú na výber dve cesty, ktoré povedú k projektu ich rodinného domu.

A) TYPOVÝ PROJEKT
Typový projekt rodinného domu je jednoduchšia a ľahšia cesta, kedy si vyberiete z hotovej ponuky projektov. Vybraný typový projekt vieme podľa potreby jednoducho spracovať a prispôsobiť. Neriešime žiadne kompromisy, aj keď sa stane, že bude požadované zmeny treba zapracovať do všetkých častí projektu.

B) INDIVIDUÁLNY PROJEKT
Spravíme to inak. Spravíme to podľa vás. Podľa vašich očakávaní, pozemku, či jeho dispozícií. V ateliéri APEX A nám poviete o vašich snoch a predstavách, a my vám odpovieme našimi nápadmi a riešeniami. Vypracujeme cenovú ponuku, časový harmonogram a projekt sa môže začať. 

PODKLADY NA ZAČATIE SPOLUPRÁCE
Na začiatku každej spolupráce od vás budeme požadovať tieto doklady: 

1. Polohopis, výškopis, resp. geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe, vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Dokument musí obsahovať uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností, susdedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele, ako aj na susedských pozemkoch (geologický posudok)

2. Kópia listu vlastníctva

3. Polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami, resp. vlastníkmi sietí, dimenzie, tipy a materiály

ETAPY INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU
A) Štúdia
B) Projekt na územné rozhodnutie (DÚR)
C) Projekt na stavebné povolenie (DSP)
D) Realizačný projekt (DRS)

Podľa rozsahu a charakteru budovy je možné niektoré etapy zlúčiť a urýchliť tak proces tvorby projektu, ale aj stavebného konania (napr. DÚR + DSP).

Aj napriek tomu, že projekty rodinných domov tvoria gro našej tvorby, v posledných rokoch sa nebránime ani väčším výzvam. Naše ďalšie služby sú: Návrh a realizácia interiérovRealizácia stavby a Reality

Našli ste, čo ste potrebovali? Kontaktujte nás