Čo obsahuje projekt

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby.
Štandardne je vyhotovený v 5-tich kópiách.

Projekt architektúry

Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny.

Projekt statiky

Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

Projekt ústredného vykurovania

Obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

Projekt domového plynovodu

Obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a výkaz materiálu.

Projekt zdravotechniky

Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

Projekt elektroinštalácie

Obsahuje technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Projekty pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete neobsahujú osadenie domu na pozemok, napojenie na inžinierske siete a projekt požiarnej ochrany.

Výkresy je možné po individuálnej dohode dohotoviť k projektovej dokumentácii v tomto rozsahu:

architektonické riešenia osadenia objektu v teréne prípojky jednotlivých profesií projekt požiarnej ochrany

Ceny horeuvedenej dokumentácie sa stanovia podľa individuálnej dohody. Podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu, jednotlivých prípojok a požiarnej ochrany:

polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, existujúce objekty na predmetné parcele a tiež na susedných pozemkoch kópia listu vlastníctva hydrogeologický prieskum, posúdenie vsakovanie dažďovej vody a prieskum výskytu radónu polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcovi resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály

Našli ste sa v našej architektúre, ale z rôznych dôvodov je potrebné v projekte vyhotoviť zmeny? Ako autori projektu vám ich radi vypracujeme. Cena, termín a samotný rozsah prác sa určia dohodou pri osobnom kontakte.

Ak máte radi exkluzivitu, vycibrený vkus a tie najnáročnejšie požiadavky, vytvoríme pre vás INDIVIDUÁLNY PROJEKT. K moru, do lesa a na púšť. Vilu, hotel alebo vzducholoď. Vaše vízie, termíny a podrobné detaily spolupráce s vami radi dohodneme osobne.

Cena projektovej dokumentácie obsahuje DPH.
Cena realizácie domu neobsahuje DPH.

apex
Prezrite si naše Projekty rodinných domov