Obchodné podmienky spoločnosti APEX A s.r.o.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou APEX A s.r.o., bližšie údaje v článku II. týchto VOP (ďalej len „Dodávateľ“) a objednávateľom plnení poskytovaných Dodávateľom podľa týchto VOP (ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Vy“ v príslušných gramatických tvaroch), pričom takého plnenia môžu byť uvedené na webstránke Dodávateľa www.apex-arch.sk (ďalej len „Webstránka“).

Objednávateľom môže byť aj fyzická osoba, ktorá je podľa príslušnej právnej úpravy spotrebiteľom, teda taká, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

Tieto VOP sa použijú v rozsahu, v akom zo zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom, najmä zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Publikácie,  zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Projektu, či Osobitnej Písomnej Zmluvy (tak, ako sú definované nižšie), nevyplýva inak.

Informácia o spracúvaní osobných údajov Dodávateľom, najmä v súvislosti s používaním Webstránky, je v článku X. 

 

 1. Plnenia poskytované Dodávateľom

 2. Dodávateľ zabezpečuje vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie rodinných domov, ktorá spravidla obsahuje, najmä projekt architektúry, statiky, ústredného vykurovania, domového plynovodu, zdravotechniky a elektroinštalácie, tak, ako je bližšie špecifikované na Webstránke (www.apex-arch.sk/co-obsahuje-projekt-rodinneho-domu); obsah projektovej dokumentácie je v konkrétnom prípade stanovený Záväznou Objednávkou Projektu alebo Osobitnou Písomnou Zmluvou (viď úprava článku III. týchto VOP) (ďalej len „Projektová Dokumentácia“ alebo „Projekt“; pojem pre vylúčenie pochybností zahrňuje aj Typovú Dokumentáciu aj Individualizovanú Dokumentáciu podľa nižšie uvedeného). Projektová Dokumentácia môže mať podobu:

 3. predbežne finálne vyhotovenej Projektovej Dokumentácie (typových projektov) podľa indikatívnej ponuky na Webstránke, v príslušnom vydaní tlačenej publikácie Dodávateľa „Rodinné domy trochu inak [ročník]“ (ďalej len „Publikácia“) alebo komunikovanej iným spôsobom Dodávateľom (ďalej len „Typová Dokumentácia“);  alebo

 4. Projektovej Dokumentácie vyhotovenej s ohľadom na osobitné požiadavky Objednávateľa, pričom základom pre vyhotovenie (finalizáciu) spravidla bude Typová Dokumentácia (ďalej len „Individualizovaná Dokumentácia“).  

 5. Dodávateľ prostredníctvom Webstránky predáva Objednávateľom Publikáciu.

(plnenia podľa vyššie uvedeného, teda Projektová Dokumentácia a/alebo Publikácia, ďalej len „Plnenia“ a jednotlivo „Plnenie“).

 1. Hlavné vlastnosti alebo charakter Plnení podľa týchto VOP môžu byť – nad rámec týchto VOP, najmä toho článku – uvedené na Webstránke a zobrazené v procese uskutočnenia Objednávky.

 

 1. Dodávateľ

 • obchodné meno: APEX A s.r.o.

 • sídlo/adresa pre uplatnenie reklamácie, podnetu, sťažnosti: Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

 • IČO: 35 978 660

 • právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

 • zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39373/B

 • kontaktné údaje: Ing. Miroslav Žilinský, telefónne číslo: +421 (2) 555 717 28, adresa elektronickej pošty: apex@apex-arch.sk (ďalej len „E-mail Dodávateľa“).

 

 1. Objednávka, cena, uzatvorenie zmluvy, platobné a dodacie podmienky

 2. Objednávateľ za účelom objednávky Plnenia vyplní objednávkový formulár na Webstránke obsahujúci údaje uvedené v príslušnom formulári, ktorými môžu byť najmä meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, krajina) (ďalej len „Adresa Objednávateľa“), e-mail (ďalej len „E-mail Objednávateľa“), telefónne číslo (ďalej len „Telefonický kontakt Objednávateľa“), prípadne podľa povahy veci, ďalšie údaje uvedené v príslušnom formulári (najmä, v prípade Indikatívnej Objednávky Projektu, parcelné číslo pozemku, mesto/obec a okres v ktorom sa pozemok nachádza) (ďalej len „Objednávka“; pojem pre vylúčenie pochybností zahrňuje aj Záväznú Objednávku Publikácie aj Indikatívnu Objednávku Projektu podľa nižšie uvedeného, a v rozsahu v akom z povahy jednotlivých ustanovení nevyplýva inak, aj Záväznú Objednávku Projektu), pričom:

 3. ak je predmetnom Objednávky Publikácia, Objednávka je pre Objednávateľa záväzná (ďalej len „Záväzná Objednávka Publikácie“) a na jej základe dôjde k uzatvoreniu zmluvy postupom podľa týchto VOP, ak z týchto VOP nevyplýva inak,

 4. ak je predmetom Objednávky Projektová Dokumentácia, Objednávka je len indikatívnym prejavom záujmu (ďalej len „Indikatívna Objednávka Projektu“) a k uzatvoreniu zmluvy môže dôjsť osobitným postupom podľa týchto VOP.     

 5. V prípade Záväznej Objednávky Publikácie:

 6. ide o „objednávku s povinnosťou platby“ v zmysle príslušnej právnej úpravy a Dodávateľ, ak ďalej nie je uvedené inak, zašle Objednávateľovi na E-mail Objednávateľa faktúru obsahujúcu náležitosti v zmysle príslušnej právnej úpravy,

 7.  faktúra je vystavená vo výške kúpnej ceny uvedenej Webstránke a zobrazenej Objednávateľovi v rámci procesu uskutočnenia Záväznej Objednávky Publikácie; takáto kúpna cena je celkovou cenou tovaru, t.j. obsahuje aj DPH, poštovné a balné, ak na Webstránke nie je uvedené a v rámci procesu uskutočnenia Záväznej Objednávky Publikácie zobrazené inak,

 8. zaslaním faktúry podľa vyššie uvedeného na E-mail Objednávateľa dochádza k uzatvoreniu zmluvy, s obsahom podľa Záväznej Objednávky Publikácie, týchto VOP a príslušnej právnej úpravy,

 9. Dodávateľ má právo odmietnuť Záväznú Objednávku Publikácie, spravidla tak urobí len v prípade, že Plnenie (Publikáciu) nemá k dispozícii,

 10. ak (1) k zaslaniu faktúry podľa vyššie uvedeného na E-mail Objednávateľa nedôjde do 10 pracovných dní odo dňa Záväznej Objednávky Publikácie, alebo (2) Dodávateľ oznámi Objednávateľovi na E-mail Objednávateľa, že Záväznú Objednávku Publikácie odmieta, Záväzná Objednávka Publikácie sa ruší a k uzatvoreniu zmluvy nedochádza,

 11. faktúra je splatná v lehote 7 dní; kúpna cenu sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený vo faktúre, 

 12.  po uhradení kúpnej ceny podľa vyššie uvedeného Dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od uhradenia, Plnenie (Publikáciu) doručí Objednávateľovi prostredníctvom poštového podniku alebo iného zmluvného doručovateľa na Adresu Objednávateľa; ohľadne nákladov doručenia platí písm. (b) vyššie,

 13. ak k uhradeniu faktúry nedôjde v lehote splatnosti, Dodávateľ má, popri iných nárokoch vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy, právo na odstúpenie od zmluvy; pre vylúčenie pochybností, v súlade s príslušnou právnou úpravou, kým nedôjde k odstúpeniu od zmluvy, povinnosť úhrady kúpnej ceny, rovnako ako ďalšie povinnosti strán, nie sú dotknuté.    

 

 1. V prípade Indikatívnej Objednávky Projektu:

 2. nejde bez ďalšieho o „objednávku s povinnosťou platby“ v zmysle príslušnej právnej úpravy,

 3. Dodávateľ kontaktuje Objednávateľa, spravidla na E-mail Objednávateľa, alebo, prípadne, telefonicky na Telefonický kontakt Objednávateľa, s cieľom bližšej špecifikácie/potvrdenia požadovaného Plnenia (Projektovej Dokumentácie), a to, pre vylúčenie pochybností, aj v prípade, že predmetom Indikatívnej Objednávky Projektu je  Typová Dokumentácia,

 4. Dodávateľ a Objednávateľ následne komunikujú, najmä prostredníctvom E-mailu Objednávateľa a E-mailu Dodávateľa, s cieľom bližšej špecifikácie/potvrdenia požadovaného Plnenia (Projektovej Dokumentácie); Objednávateľ a Dodávateľ však podľa preferencie môžu komunikáciu s cieľom bližšej špecifikácie/potvrdenia požadovaného Plnenia (Projektovej Dokumentácie) uskutočniť aj inak ako prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (t.j. aj za súčasnej fyzickej prítomnosti),

 5. ak dôjde postupom podľa vyššie uvedeného k potrebnej bližšej špecifikácii/potvrdeniu požadovaného Plnenia (Projektovej Dokumentácie):

 6. Objednávateľ zašle Dodávateľovi na E-mail Dodávateľa, alebo inak podľa vzájomnej dohody doručí objednávku obsahujúcu potrebnú bližšiu špecifikáciu Plnenia (Projektovej Dokumentácie) a podmienok jeho poskytnutia, najmä:

(i) podľa povahy veci, odkazom na príslušnú Typovú Dokumentáciu alebo špecifikáciou Individualizovanej Dokumentácie (hoci v časti odkazom na príslušnú Typovú Dokumentáciu),

(ii) cenu,

(iii) výšku zálohy (preddavku),

(iv) prípadne výšku čiastkových úhrad ceny splatných v jednotlivých fázach vyhotovenia Projektu a lehoty ich splatnosti,

(v) spôsob a lehotu doručenia (dodania),

(vi) identifikáciu pozemku (pozemkov) na ktorom, má byť postavená stavba na základe Projektovej Dokumentácie, a to parcelným číslom (parcelnými číslami), výmerou (výmerami) a príslušným katastrálnymi územím a obcou (ďalej len „Špecifikovaný Pozemok“);

 

(pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ak sú predmetom Objednávky Typovej Dokumentácie aj doplnkové služby, napr. spracovanie projektu osadenia stavby na Špecifikovaný Pozemok alebo prípojok, uplatňuje sa na takéto služby úprava Individualizovanej Dokumentácie podľa týchto VOP)

 

(ďalej len „Záväzná Objednávka Projektu“), a/alebo

 

ak sa tak Objednávateľ a Dodávateľ dohodnú, alebo ak tým Dodávateľ podľa nasledujúceho písmena (e) týchto VOP Plnenie podmieni (najmä, nie však nevyhnutne len, v prípade Objednávky Individualizovanej Dokumentácie nad rámec samotnej štúdie, ktorú Dodávateľ spravidla dodá na základe samotnej Záväznej Objednávky Projektu), Objednávateľ a Dodávateľ uzatvoria, prípadne aj len ohľadne časti Plnenia, osobitnú písomnú zmluvu v zmysle príslušnej právnej úpravy (ďalej len „Osobitná Písomná Zmluva“),     

 

Na základe Záväznej Objednávky Projektu:

 

Dodávateľ zašle (ak ďalej nie je uvedené inak) Objednávateľovi na E-mail Objednávateľa zálohovú (preddavkovú) faktúru vo výške príslušnej časti ceny podľa Záväznej Objednávky Projektu;

 

v tomto prípade, zaslaním zálohovej (preddavkovej) faktúry dochádza k uzatvoreniu zmluvy s obsahom podľa Záväznej Objednávky Projektu, týchto VOP a príslušnej právnej úpravy,

 

Dodávateľ zašle (ak ďalej nie je uvedené inak) Objednávateľovi na E-mail Objednávateľa zálohovú (preddavkovú) faktúru vo výške príslušnej časti ceny podľa Záväznej Objednávky Projektu, spolu s oznámením, ktorým stanoví, že na vznik zmluvy, prípadne aj len v časti Plnenia podľa Záväznej Objednávky Projektu (najmä, nie však nevyhnutne len, v prípade Objednávky Individualizovanej Dokumentácie nad rámec samotnej štúdie, ktorú Dodávateľ spravidla dodá na základe samotnej Záväznej Objednávky Projektu), sa vyžaduje uzavretie Osobitnej Písomnej Zmluvy; 

 

v tomto prípade, v rozsahu, v akom Dodávateľ vznik zmluvy nepodmieni uzavretím Osobitnej Písomnej Zmluvy, dôjde k uzatvoreniu zmluvy s obsahom podľa Záväznej Objednávky Projektu, týchto VOP, a príslušnej právnej úpravy zaplatením zálohovej (preddavkovej) faktúry a v rozsahu, v akom Dodávateľ vznik zmluvy podmieni uzavretím Osobitnej Písomnej Zmluvy, až uzavretím Osobitnej Písomnej Zmluvy.

 

Dodávateľ má právo odmietnuť Záväznú Objednávku Projektu, spravidla tak urobí len v prípade, že Plnenie (Projekt) nie je schopný sa požadovaných podmienok poskytnúť, alebo ak Záväzná Objednávka Projektu neobsahuje náležitosti podľa vyššie uvedeného (uvedeným, pre vylúčenie pochybností, nie je dotknuté právo Dodávateľa akceptovať aj Záväznú Objednávku Projektu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa vyššie uvedeného),  

 

ak (1) k zaslaniu zálohovej (preddavkovej) faktúry podľa vyššie uvedeného na E-mail Objednávateľa nedôjde do 7 pracovných dní odo dňa Záväznej Objednávky Projektu, alebo (2) Dodávateľ oznámi Objednávateľovi na E-mail Objednávateľa, že Záväznú Objednávku Projektu odmieta, Záväzná Objednávka Projektu sa ruší,

 

po uhradení časti ceny podľa zálohovej (preddavkovej) faktúry Dodávateľ:

 

v prípade Typovej Dokumentácie, túto bez zbytočného odkladu podľa potreby sfinalizuje a pripraví na doručenie (dodanie), v lehote podľa Záväznej Objednávky Projektu, alebo v lehote inak dohodnutej Dodávateľom a Objednávateľom

 

(informatívne, bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, spravidla do 3 týždňov v prípade, ak daná Typová Dokumentácia už bola v minulosti vyhotovovaná pre iného Objednávateľa a do 6 týždňov v prípade, ak daná Typová Dokumentácia ešte nebola vyhotovovaná pre iného Objednávateľa),

 

v prípade Individualizovanej Dokumentácie bez zbytočného odkladu začne Projekt vyhotovovať, vyhotoví ho a pripraví na doručenie (dodanie) v lehote podľa Záväznej Objednávky Projektu, Osobitnej Písomnej Zmluvy,  alebo v lehote inak dohodnutej Dodávateľom a Objednávateľom,

 

Projekt pripravený na doručenie (dodanie) podľa vyššie uvedeného Dodávateľ doručí (dodá) Objednávateľovi spôsobom podľa Záväznej Objednávky Projektu, Osobitnej Písomnej Zmluvy, alebo inak Dodávateľom a Objednávateľom dohodnutým spôsobom; ak spôsob doručenia nevyplýva ani zo Záväznej Objednávky Projektu, ani z inej dohody, prostredníctvom poštového podniku alebo iného zmluvného doručovateľa na Adresu Objednávateľa, a to v lehote 10 pracovných dní po uhradení ostávajúcej časti ceny Projektu (t.j. tej, ktoré nebola uhradená na základe zálohovej (preddavkovej) faktúry), na základe faktúry vystavenej Dodávateľom splatnej v lehote 7 dní, zaslanej na E-mail Objednávateľa, alebo inak podľa dohody Dodávateľa a Objednávateľa zaslanej Objednávateľovi,

 

ak k uhradeniu zálohovej (preddavkovej) alebo riadnej faktúry podľa vyššie uvedeného nedôjde v lehote splatnosti, Dodávateľ má, popri iných nárokoch vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy, právo na odstúpenie od zmluvy (ak už táto podľa týchto VOP vznikla); kým však nedôjde k odstúpeniu od zmluvy, povinnosť úhrady kúpnej ceny nie je dotknutá.    

 

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah uzatvorený spôsobom a za podmienok podľa týchto VOP sa spravuje príslušnou právnou úpravou zodpovedajúcou povahe Plnenia a Odberateľa, v rozsahu, v akom zo (1) zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Publikácie, (2) zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Projektu, (3) Osobitnej Písomnej Zmluvy, (4) inej zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom, alebo (5) týchto VOP nevyplýva inak.

Zmluvný vzťah uzatvorený spôsobom a za podmienok podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu určitú vyplývajúcu z povahy Plnenia a skončí splnením záväzkov Dodávateľa a Odberateľa, alebo iným spôsobom vyplývajúcim z príslušnej právnej úpravy, zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Publikácie, zmluvy uzatvorenej na základe Záväznej Objednávky Projektu, Osobitnej Písomnej Zmluvy alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom, alebo týchto VOP.

 

Licencia

Dodávateľ je nositeľom všetkých majetkových práv k Projektovej Dokumentácii ako dielu v zmysle príslušnej právnej úpravy (Projektová Dokumentácia v uvedenom význame ďalej aj „Dielo“).

Len Dodávateľ má právo použiť Dielo, udeľovať súhlas na akékoľvek použitie Diela, napríklad (nie však len) na vyhotovenie rozmnoženiny Diela, spracovanie, preklad a adaptáciu Diela, zaradenie Diela do súborného diela. Ak z týchto VOP nevyplýva inak, iné osoby, a teda aj Odberateľ, môžu použiť Dielo len na základe udeleného písomného súhlasu Dodávateľa, a to výlučne v rozsahu a spôsobom určeným Dodávateľom.

Dodávateľ poskytnutím súhlasu s použitím Diela svoje práva k Dielu nijakým spôsobom neobmedzuje a je oprávnený používať Dielo a udeľovať ďalším osobám súhlas na použite Diela v rozsahu už poskytnutého súhlasu Odberateľovi.

Dodávateľ udeľuje uzatvorením zmluvy medzi Dodávateľom a Odberateľom týkajúcej sa dodania Projektovej Dokumentácie spôsobom a za podmienok podľa týchto VOP a riadnym a včasným zaplatením úplnej ceny za Projektovú Dokumentáciu (t.j. nie len zálohy, alebo iných častí ceny) a dodaním Diela nevýhradnú licenciu práve a len na použitie Diela na výstavbu jedného rodinného domu na Špecifikovanom Pozemku; Odberateľ nie je oprávnený použiť Dielo na výstavbu viac ako jedného rodinného domu, ani na výstavbu na inom ako na Špecifikovanom Pozemku (ďalej len „Licencia“).

S výnimkou podľa nasledujúcej vety, Odberateľ je opravený disponovať s právami vyplývajúcimi z Licencie len so súhlasom Dodávateľa. V prípade prevodu vlastníckeho práva k Špecifikovanému Pozemku  je Odberateľ oprávnený práva vyplývajúce z Licencie previesť na nadobúdateľa Špecifikovaného Pozemku, a to najskôr s účinnosťou ku dňu nadobudnutia vlastníckeho práva k Špecifikovanému Pozemku. Uvedené, pre vylúčenie pochybností, neplatí v prípade prevodu vlastníckeho práva len k časti Špecifikovaného Pozemku, kedy sa na dispozíciu s právami vyplývajúcimi z Licencie vyžaduje súhlas Dodávateľa. Prevodom práv vyplývajúcich z Licencie, alebo inou dispozíciou s nimi za podmienok podľa týchto VOP Odberateľ príslušné práva vyplývajúce z Licencie stráca v prospech nadobúdateľa.

Použitie Diela Odberateľom nad rámec Licencie je protiprávne a zakladá, okrem iného, právo na náhradu škody, náhradu nemajetkovej ujmy a iné nároky podľa príslušnej právnej úpravy. 

 

Pre vylúčenie pochybností, ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú a Odberateľovi nevznikajú žiadne práva k Projektovej Dokumentácii na základe samotnej kúpy Publikácie.  

 

Zodpovednosť za vady Plnení, poučenie o zodpovednosti za vady a kódexy správania

Ak je Odberateľom Spotrebiteľ, Dodávateľ zodpovedá za vady Plnení podľa príslušnej právnej úpravy (príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, podľa povahy Plnenia, najmä § 619 a nasl. uvedeného zákona). Dodávateľ neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad, ako vyplývajú z príslušnej právnej úpravy, ani ďalšiu pomoc a služby Spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby.

Dodávateľ v zmysle príslušnej právnej úpravy poučuje Spotrebiteľa, že Spotrebiteľ má v prípade vád Plnenia v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku týchto VOP nároky z takýchto vád vyplývajúce podľa príslušnej právnej úpravy (viď predchádzajúci bod).

Ak Odberateľ nie je Spotrebiteľom, Dodávateľ  zodpovedá za vady Plnení podľa príslušnej právnej úpravy len v rozsahu, v akom sa od ustanovení vyžadujúcich zodpovednosť Dodávateľ nemožno odchýliť dohodou.

Dodávateľ nie je zaviazaný dodržiavať osobitný kódex správania.

 

Právo na odstúpenie podľa príslušnej právnej úpravy pri uzatvorení zmluvy na diaľku

Ak postupom podľa týchto VOP (viď článok III.) dôjde k uzatvoreniu zmluvy ohľadne Plnenia výlučne prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Dodávateľa a Spotrebiteľa, Spotrebiteľ má právo na odstúpenie podľa poučenia uvedeného na konci týchto VOP (ak nejde o prípad, v ktorom právo na odstúpenia nevzniká, viď nižšie).

Dodávateľ zároveň poučuje Spotrebiteľa, že podľa príslušnej právnej úpravy nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je (okrem iného):

poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Podľa príslušnej právnej úpravy sa za zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru považuje aj zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vzhľadom na uvedené, zmluva podľa týchto VOP, ktorej predmetom je vyhotovenie Projektovej Dokumentácie podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa je zmluvou, od ktorej podľa príslušnej právnej úpravy (viď aj písm. (b) predchádzajúceho bodu týchto VOP) Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť v zmysle vyššie uvedeného.

Pre prípad, že by sa z ľubovoľného dôvodu neuplatňoval predchádzajúci bod týchto VOP, a vyhotovenie Projektovej Dokumentácie bolo považované za službu:

Dodávateľ poučuje Spotrebiteľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy (viď rekapitulácia právnej úpravy podľa písm. (a) bodu 2 tohto článku týchto VOP vyššie),

Dodávateľ žiada od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena (a) týchto VOP vyššie, v nadväznosti na čo

Objednávkou Projektovej Dokumentácie Spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby spočívajúcej vo vyhotovení Projektovej Dokumentácie a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby. 

 

Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov Spotrebiteľov

Ak  z tohto článku týchto VOP nevyplýva inak, práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie) sa uplatňujú a vybavujú postupom podľa príslušnej právnej úpravy.

Reklamácie sa uplatňujú u Dodávateľa, a to akýmkoľvek spôsobom prípustným podľa príslušnej právnej úpravy, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na  E-mail Dodávateľa alebo písomne na adrese sídla Dodávateľa podľa článku II. týchto VOP.

Ak mu taká povinnosť vyplýva z príslušnej právnej úpravy, Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z jemu prislúchajúcich práv uplatňuje, je Dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa príslušnej právnej úpravy, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ za podmienok podľa príslušnej právnej úpravy právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu.

Iné sťažnosti a podnety sa uplatňujú u Dodávateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na  E-mail Dodávateľa alebo písomne na adrese sídla Dodávateľa podľa článku II. týchto VOP. Dodávateľ sťažnosť alebo podnet bez zbytočného odkladu spôsobom zodpovedajúcim jeho obsahu preverí a o spôsobe jeho vybavenia informuje podávateľa  sťažnosti alebo podnetu; Dodávateľ však nie je povinný podnet alebo sťažnosť preveriť, ani informovať podávateľa o spôsobe vybavenia, ak mu taká povinnosť nevplýva z príslušnej právnej úpravy.

 

Alternatívne riešenie sporov

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu.

Ak Dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má podľa príslušnej právnej úpravy právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.    

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Používanie Webstránky a ochrana osobných údajov

Vzhľadom na to, že v súvislosti s používaním Webstránky môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov zo strany Dodávateľa, Dodávateľ ako prevádzkovateľ, nižšie informuje ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Prevádzkovateľ ako osoba zodpovedná za spracovanie údajov, kontaktné údaje

obchodné meno: APEX A s.r.o.

sídlo/adresa pre uplatnenie podnetu/sťažnosti: Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 978 660

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39373/B

kontaktné údaje: Ing. Miroslav Žilinský, telefónne číslo: +421 (2) 555 717 28, adresa elektronickej pošty: apex@apex-arch.sk.

 

1. Aké údaje spracúvame a pre aké účely?

1.1 Údaje o používaní Webstránky a Cookies.

Spracúvané údaje. Naše servery uchovávajú zoznam webových stránok, ktoré navštívite v rámci Webstránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú navštívite Webstránku.

V tomto prípade vo všeobecnosti nejde o osobné údaje podľa príslušnej právnej úpravy (GDPR), ak z tejto nevyplýva inak.

Využívame nástroje pre analytiku podľa bodu 1.1.1 nižšie.

Účely. Predmetné údaje používame na vytváranie agregovaných štatistík o prehliadaní Odberateľov a iných používateľov Webstránky (tak, že štatistiky nezobrazujú údaje o jednom používateľovi, ale iba o zhromaždených údajoch viacerých používateľov), aby sme zistili, čo je pre užívateľov zaujímavé, aby sme mohli zlepšiť našu Webstránku. Dáta o prehliadaní používame taktiež na zachovanie alebo obnovenie zabezpečenia našej Webstránky alebo na zistenie a opravu technických porúch a chýb.

Údaje spracúvame pre účely zlepšenia Vášho užívateľského zážitku prostredníctvom optimalizácie funkcionalít Webstránky na základe vyhodnotenia údajov o používaní Webstránky.

 

1.1.1 Cookies. Vyššie uvedené údaje sú spracúvané prostredníctvom cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú Webstránke uložiť informácie do vášho počítača alebo iného zariadenia a načítať ich neskôr (napríklad keď navštívite Webstránky opäť).

Pomocou cookies nezískavame Vaše IP adresy, ani iné údaje, ktoré sú osobnými údajmi podľa príslušnej právnej úpravy (GDPR), ak z tejto nevyplýva inak.

Rozlišuje sa medzi (i) požadovanými (technickými) súbormi cookies, t.j. cookies, ktoré sú potrebné z technických dôvodov a (ii) analytickými (a marketingovými) súbormi cookies, t.j cookies, ktoré sa používajú na zbieranie údajov o prehliadaní Odberateľov a iných používateľov Webstránky.

Používame nasledovné analytické (a marketingové) cookies, resp. nástroje používajúce cookies:

Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google Tag Manager - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Google AdWords - Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Drift

MailChimp / The Rocket Science Group LLC

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v ponuke pomocníka každého prehliadača a tieto môžete prispôsobiť Vašim preferenciám, a cookies zablokovať alebo zakázať.

Takáto úprava však v prípade požadovaných (technických) súborov cookies môže viesť k obmedzeniu použiteľnosti Webstránky.

1.2 Web chat.

 

Spracúvané údaje. Keď nás kontaktujete cez web chat, použijeme Váš e-mail na spätné kontaktovanie, údaje však neukladáme.

Účely. Tento údaj spracúvame za účelom vybavenia Vašej otázky, žiadosti, alebo podnetu.

 

1.3 Objednávka a plnenie zmluvy

Spracúvané údaje. Pri zadaní Objednávky podľa týchto VOP spracúvame (i) Vaše meno, priezvisko, adresu (ulica, číslo, mesto/obec, PSČ, krajina), e-mail, telefónne číslo, (ii) prípadne parcelné číslo, katastrálne územie, obec/mesto a okres Vášho pozemku, a (iii) prípadne fakturačné údaje v rovnakom rozsahu ako je uvedené pod (i) vyššie, ak sú tieto odlišné.

V prípade Objednávky podnikateľským subjektom sú spracúvané aj údaje o obchodnom mene, IČO a IČ DPH, ktoré však nie sú osobnými údajmi podľa príslušnej právnej úpravy, ak z tejto nevyplýva inak.

Účely. Tieto údaje spracúvame za účelom riadneho vybavenia Vašej Objednávky a komunikácie ohľadne takejto Objednávky ako opatrení pred uzavretím zmluvy na základe Vašej žiadosti,  a za účelom plnenia povinnosti a uplatňovania práv Dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy medzi Vami a Dodávateľom (ak dôjde k jej uzavretiu).

 

2. Aký je právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov?

2.1 Údaje o používaní Webstránky. Ak by v tomto prípade išlo o osobné údaje (napríklad v dôsledku zmeny príslušnej právnej úpravy), Vaše osobné údaje spracúvame ako údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Dodávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.2 Web chat. Vaše osobné údaje spracúvame ako údaje nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Dodávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Objednávka a plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

3. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

3.1 Údaje o používaní Webstránky. Tie z dotknutých údajov, ktoré sa môžu považovať za osobné údaje (napríklad úplná adresa IP), sa uchovávajú maximálne po dobu 180 dní, pokiaľ nie je na základe dôvodného incidentu určená dlhšia doba uchovávania (napr. v dôsledku hackerského útoku).

3.2 Web chat. Váš e-mail použije bezodkladne Vaše na spätné kontaktovanie, údaje však po vybavení Vašej otázky, žiadosti, alebo podnetu neuchovávame. Doba uchovávania tak žiadnom prípade nepresiahne 14 dní.

3.3 Objednávka a plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy a počas lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy, teda najviac 4 rokov, ak v súlade s príslušnou právnou úpravou nedôjde k predĺženiu dotknutých lehôt právnym úkonom alebo súdnym rozhodnutím.

 

4. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, s ktorými sme uzatvorili zmluvu vzhľadom na to, že sú v postavení sprostredkovateľa, prevádzkovateľa alebo spoločného prevádzkovateľa, a to najmä:

bankami a poštovými podnikmi,

 spoločnosťou Studio Inbound, s.r.o., vykonávajúcou marketingové poradenstvo,

Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

 

5. Od koho získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás.

 

6. Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Nie, nepoužívame automatické individuálne rozhodovanie.

 

7. Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii.

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané krajinou mimo Európskej únie a takéto spracúvanie nie je zamýšľané.

Pre úplnosť, osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

 

8. Ostatné informácie.

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

 

9. Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame

Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov

Právo na obmedzenie, t.j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne

Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene

Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania

Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

10. Ako môžete uplatniť svoje práva?

e-mailom na: apex@apex-arch.sk

písomne na adresu: APEX A s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

telefonicky na: +421 (2) 555 717 28

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

 

Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Príslušný dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP, a to v znení účinnom (i) ku dňu uskutočnenia príslušnej Objednávky (t.j. najmä Záväznej Objednávky Publikácie, alebo Záväznej Objednávky Projektu), ak je zmluva uzatvorená na základe Objednávky, alebo (ii) ku dňu uzatvorenia príslušnej zmluvy, ak zmluva nie je uzatvorená na základe Objednávky.

 

Dodávateľ má právo na zmenu týchto VOP. Takáto zmena sa však nedotýka vzťahov už založených podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP na základe VOP v znení účinnom v čase založenia vzťahu v zmysle predchádzajúceho bodu týchto VOP.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa

keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (ak je predmetom zmluvy je tovar),

uzavretia zmluvy (ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby).  

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese APEX A s.r.o., Bajkalská 13, 821 02 Bratislava, Slovenská republika alebo apex@apex-arch.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali alebo ktorý, ak ja taká možnosť na Webstránke, si môžete stiahnuť z Webstránky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru / hmotne zachyteného výsledku služieb k Vám.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu nášho sídla najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (ak je predmetom zmluvy tovar). Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 -dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy (ak sú predmetom zmluvy služby).

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, ak je však predmetom zmluvy tovar, platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Úhrada platieb podľa vyššie uvedeného bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.